top of page
  • Writer's pictureAdmin

Dydd Gwyl Dewi Hapus! Happy St David's Day!

What better way to celebrate the Saint of Wales than to take a stroll through some of the reasons we celebrate being Welsh, or live in this beautiful country. When I think about what makes me feel proud to be Welsh, one of the biggest is that it's literally ‘The Land Of Song’. I think it is fitting to honour Welsh musical talent, which is certainly not limited to these legends…


• Dame Shirley Bassey

• Sir Tom Jones OBE

• Katherine Jenkins

• Bryn Terfyl

• Cerys Matthews

• Bonnie Tyler

• Charlotte Church

• Duffy

• Ivor Novello

• Stereophonics

• Manic Street Preachers


And of course, we cannot forget the amazing actors who have graced our screens here in Wales, and those screens around the world too: Catherine Zeta-Jones, Richard Burton, Anthony Hopkins, and Michael Sheen to name a few of the greats. For a country that is just over 8,000 square miles, we have produced some top-quality sporting heroes;


• Ian Rush MBE in football

• Gareth Bale in football

• Geraint Thomas MBE in cycling

• Sam Warburton in rugby

• Gareth Edwards CBE in rugby

• Shame Williams MBE in rugby

• Lynn ‘the leap’ Davies CBE in long jump

• Baroness Tanni Grey-Thompson DBE, DL in wheelchair track

• Colin Jackson CBE in 100m hurdles

• Joe Calzaghe CBE in boxing

• Ian Woosnam OBE in golf

• Mark Williams MBE in snooker

• David Roberts CBE in swimming

• Jade Jones MBE in taekwondo.


Choirs For Good is extremely proud to be a Welsh organisation, but that does not limit our visions and goals to just this wonderful country; we want to spread the “feel good” as far as we can, bringing choral music to every corner we can reach. Music can bring people and communities together in song, uniting strangers and creating light during dark times. I think that sometimes we underestimate the power of this magic. This land of myth and legend embodies the strength and mystery that music holds. Cymraeg… Our language is poetic and expressive, an integral part of our culture and heritage, and Choirs For Good are passionate about singing in Welsh (and more languages from around the world, too!).

However you decide to celebrate this day of Welshness, it has to include one of the following: Love spoons, having a cwtch, eating cawl, traditional costume, rarebit, daffodils and leeks, visiting one of our amazing castles, belting out Mae Hen Wlad Fy Nhadau, dressing up as a dragon, chatting about the rugby, enjoying the rolling mountains and green open spaces, or visiting a theatre in Cardiff.

Wales is a colourful place with music at its core. Music is so rooted in our identity that it is impossible to forget; it is everywhere you turn. Singing in schools, in the pub, at sporting games, concerts, and in the house. It is almost like a language of love in itself, something to share to show our devotion, our emotions and our passions. From anything we do, music is never far away, and quite rightly so.

In the words of Saint David himself “gwnewch y pethau bychain,” do the little things. Large displays of affection or love or friendship are great, but nothing can beat the power of small and thoughtful gestures; give someone a call to just wish them a good day, pull a chair out for someone, open a door for someone, make someone a cuppa tea without them asking, give a proper long cwtch where that person has your full and undivided attention, and appreciate them being in the world with you. Be a Saint David. Be a thoughtful little gesture person. Be that person, whether you call yourself Welsh or not. The world needs more of them, more than ever.


You also can’t let the day pass without a Welsh cake (or two!)


Written by Tiffany (CFG Director)Dydd Gwyl Dewi Hapus! Happy St David's Day!


Pa ffordd well o ddathlu Sant Cymru na mynd am dro drwy rai o'r rhesymau rydyn ni'n dathlu dod yn Gymry, neu fyw yn y wlad hardd hon. Pan dwi'n meddwl am beth sy'n gwneud i mi deimlo'n falch o fod yn Gymry, un o'r rhai mwyaf yw ei bod hi'n llythrennol 'Gwlad y Gân'. Dwi'n meddwl ei fod yn addas i anrhydeddu talent gerddorol Cymru, sydd yn sicr ddim yn gyfyngedig i'r chwedlau hyn...


• Dame Shirley Bassey

• Sir Tom Jones OBE

• Katherine Jenkins

• Bryn Terfyl

• Cerys Matthews

• Bonnie Tyler

• Charlotte Church

• Duffy

• Ivor Novello

• Stereophonics

• Manic Street Preachers

Ac wrth gwrs, allwn ni ddim anghofio'r actorion anhygoel sydd wedi grasu ein sgriniau yma yng Nghymru, a'r sgrins hynny ledled y byd hefyd: Catherine Zeta-Jones, Richard Burton, Anthony Hopkins, a Michael Sheen i enwi rhai o'r teitlau mawr.

I wlad sydd ychydig dros 8,000 milltir sgwâr, rydym wedi cynhyrchu rhai arwyr chwaraeon o'r safon uchaf;


• Ian Rush MBE yn pêl-droed

• Gareth Bale yn pêl-droed

• Geraint Thomas MBE yn seiclo

• Sam Warburton yn rygbi

• Gareth Edwards CBE yn rygbi

• Shame Williams MBE yn rygbi

• Lynn ‘the leap’ Davies CBE yn naid-hir

• Baroness Tanni Grey-Thompson DBE, DL yn trac cadair-olwyn

• Colin Jackson CBE yn 100m rhwystrau

• Joe Calzaghe CBE yn bocsio

• Ian Woosnam OBE yn golff

• Mark Williams MBE yn snwcer

• David Roberts CBE yn nofio

• Jade Jones MBE yn taekwondo.


Choirs For Good yn hynod falch o fod yn sefydliad Cymreig, ond nid yw hynny'n cyfyngu ein gweledigaethau a'n nodau i'r wlad wych hon yn unig; Rydyn ni eisiau lledaenu'r "teimlo'n dda" cyn belled ag y gallwn ni, gan ddod â cherddoriaeth gorawl i bob cornel y gallwn ei chyrraedd. Gall cerddoriaeth ddod â phobl a chymunedau at ei gilydd mewn cân, gan uno dieithriaid a chreu golau yn ystod cyfnodau tywyll. Rwy'n credu ein bod weithiau'n tanbrisio grym yr hud a lledrith hwn. Mae'r tir hwn o fytholeg a chwedl yn ymgorffori'r cryfder a'r dirgelwch y mae cerddoriaeth yn ei ddal. Cymraeg ... Mae ein hiaith yn farddonol a mynegiannol, yn rhan annatod o'n diwylliant a'n treftadaeth, ac mae Choirs For Good yn frwd dros ganu yn y Gymraeg (a mwy o ieithoedd o bob cwr o'r byd, hefyd!).


Fodd bynnag, rydych chi'n penderfynu dathlu'r diwrnod hwn o Gymreictod, mae'n rhaid iddo gynnwys un o'r canlynol: Llwyau caru, cael cwtsh, bwyta cawl, gwisgoedd traddodiadol, rarebit, cennin Pedr a chennin, ymweld ag un o'n cestyll anhygoel, beltio Mae Hen Wlad Fy Nhadau, gwisgo fel draig, sgwrsio am y rygbi, mwynhau'r mynyddoedd tonnog a'r mannau agored gwyrdd, neu ymweld â theatr yng Nghaerdydd.


Mae Cymru'n lle lliwgar gyda cherddoriaeth yn ganolog iddi. Mae cerddoriaeth wedi ei gwreiddio cymaint yn ein hunaniaeth fel ei bod yn amhosib anghofio; mae o ym mhobman ti'n troi. Canu mewn ysgolion, yn y dafarn, mewn gemau chwaraeon, cyngherddau, ac yn y tŷ. Mae bron fel iaith cariad ynddo'i hun, rhywbeth i'w rannu i ddangos ein defosiwn, ein hemosiynau a'n hangerddau. O unrhyw beth rydyn ni'n ei wneud, nid yw cerddoriaeth byth yn bell i ffwrdd, ac yn hollol briodol felly.


Yng ngeiriau Dewi Sant ei hun "gwnewch y pethau bychain". Mae arddangosfeydd mawr o anwyldeb neu gariad neu gyfeillgarwch yn wych, ond ni all dim guro grym ystumiau bach a meddylgar; rhoi galwad i rywun jyst dymuno diwrnod da iddyn nhw, tynnu cadair allan i rywun, agor drws i rywun, gwneud rhywun yn de paned heb iddyn nhw ofyn, rhoi cwtch hir iawn lle mae'r person yna'n cael eich sylw llawn a di-nod, a'u gwerthfawrogi nhw fod yn y byd gyda chi. Bod yn Dewi Sant. Byddwch yn berson ystum bach meddylgar. Byddwch y person hwnnw, p'un a ydych chi'n galw eich hun yn Gymro neu beidio. Mae angen mwy ohonyn nhw ar y byd, yn fwy nag erioed.

Allwch chi hefyd ddim gadael i'r dydd fynd heibio heb gacen Gymraeg (neu dau!)


Ysgrifenwyd gan Tiffany (Cyfarwyddwr CFG)


#Côr #Cymuned #Cymru #Lles #Canu

447 views1 comment

Recent Posts

See All

1 comentariu


Janet Fisk
Janet Fisk
01 mar. 2023

Wonderful summary of our country and culture and as you say eager to share our heritage and reach out to others not fortunate enough to be Welsh or live in Wales.😁🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌾

Apreciază
bottom of page